HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi kiadások

A teljesítmény szerinti finanszírozás lépcsőzetes bevezetésének modellje

A Health Policy szakfolyóirat tanulmánya felvázolja a szükséges lépéseket egy teljesítmény szerinti finanszírozási program bármilyen egészségügyi rendszerben történő kidolgozására, megvalósítására és értékelésére (MIMIQ modell).

Az egészségügyi ellátás minőségére irányuló kutatás egyre nagyobb mértékben fedi fel az ellátás túlzott mértékű használatának, kihasználatlanságának vagy helytelen használatának létét. A beavatkozás egyik módszereként merült fel a fizetés összekapcsolása az elért eredmény különböző mutatóival. Ezt a mechanizmust teljesítmény szerinti finanszírozásként ismerik (pay for performance, P4P), amely úgy határozható meg, mint a fizetési ösztönzők szisztematikus és szándékos használata a minőség magas szintjének felismerésére és jutalmazására.

A fennálló P4P programok nagy változatosságot mutatnak az ösztönzők, minőség-kritériumok, program értékelés stb. tekintetében, ez részben a P4P praxis széles és szerteágazó jellegének tudható be. A tanulmány bemutatja azokat az alapvető lépéseket, amelyeket szükséges figyelembe venni egy P4P program kidolgozásánál, megvalósításánál és értékelésénél bármilyen egészségügyi rendszer kontextusában. Ennek elérésére felvázolnak egy konceptuális modellt MIMIQ néven (Model for Implementing and Monitoring Incentives for Quality). A MIMIQ modell különböző fázisai és lépései:

A P4P ciklus:
1. fázis: az ellátás minősége

1. Prioritási minőség-dimenziók kiválasztása, miközben más dimenziók hatásait is tudomásul veszi.
2. Egy prioritási beteg-populáció és/vagy klinikailag meghatározott betegcsoport kiválasztása a program összpontosítására.
3. Strukturális, folyamat és (közbenső) kimenet mutatók megfelelő kombinációjának kiválasztása.
4. Az ellátás főbb attribútumainak lefedése ösztönzéses és nem ösztönzéses mutatókkal, kvalitatív és kvantitatív módon, mérhetőség alapján.
5. A minőség-indikátorok meghatározása a legjobb gyakorlat és a SMART kikötések szerint (specific, measurable, achievable, relevant, timely - specifikus, mérhető, teljesíthető, releváns, időszerű).
6. Kockázatkiigazítás alkalmazása a kimenet mutatókra.
7. Az adatok érvényességének védelme belső és külső audit rendszer használatával. A nem kívánatos következmények monitorozása.

2. fázis: ösztönzők

8. A mért minőségi teljesítménnyel kapcsolatos explicit pénzügyi ösztönzés megteremtése.
9. Az ösztönzési struktúra meghatározása a következők alapján: jutalmak és/vagy büntetések, szakaszos vagy folyamatos, meglevő, tervezett vagy újonnan előállított források használata.
10. Az ösztönzés megfelelő mértékének meghatározása az ellátó jövedelmének százalékában.
11. Az ösztönzés összefüggésbe hozása a teljesítmény javulás szintjével és az elért teljesítménnyel.
12. Az ösztönzési fizetés gyakoriságának meghatározása. Stabil és elegendően hosszú ösztönzési program megvalósítása.
13. A minőség-célkitűzések súlyozása erőfeszítés és népegészségügyi nyereség szerint.
14. Konszenzus megteremtése az abszolút és relatív teljesítmény kritériumok használatáról.

3. fázis: a program kommunikálása

15. A program minőségi és ösztönzési komponensének kommunikálása.

4. fázis: a program megvalósítása

16. Valamennyi érdekelt bevonása a program fejlesztése, megvalósítása és értékelése alatt.
17. Az önkéntes vs. kötelező program részvétel előnyeinek és hátrányainak tekintetbe vétele.
18. A fokozatosság kihasználása a program megvalósíthatóságának és elfogadásának támogatására.

5. fázis: a program értékelése

19. A program rendszeres értékelése tartalom és hatások szerint.

A P4P kontextus:
Az egészségügyi rendszer jellemzői

20. Az egészségügyi rendszer jellemzőinek számbavétele (pl. az uralkodó fizetési rendszer, az egészségügyi rendszer tipológiája), ezek hogyan befolyásolják a kimeneteket.

A fizető jellemzői

21. Az előző fizetési tapasztalatok számbavétele.

Az ellátó jellemzői

22. A szakmai kultúra, motivációs ösztönzők, orvosi vezetés, a célközönség egysége, támogató rendszerek, lehetőség költség, ellátói demográfia hatásának számbavétele.

A beteg jellemzői

23. A beteg-demográfia, program tudatossági szint, komorbiditási szint, öngondoskodás betartása hatásának számbavétele.

A MIMIQ modell felhasználható szakpolitika, praxis és kutatás céljaira. A modell legfontosabb tulajdonságai közt kiemelhető a ciklikus jellege, valamint a minőségre és a mérésére fektetett hangsúly. A modell ellenőrzési listaként is felfogható és olyan elemeket is tartalmaz, amelyek nem szükségszerűen képezik egy P4P program kötelező részeit, hanem szem előtt tartandó aspektusoknak tekinthetők egy program tervezésénél.

A MIMIQ modell különböző részei és lépései folyamatos kölcsönhatásban állnak egymással. Pl. az olyan betegjellemzők, mint a kor, nem és szocioökonómiai státusz egy kontextuális tényezőt képvisel, amely a 6. lépés részeként a kockázatkiigazítás lényeges inputjának tekinthető. A kockázatkiigazítás viszont nem csak a program minőségének mérésére irányuló tervezésében bír jelentőséggel, hanem a 19. lépésben is a program hatásainak értékelésekor. Ezt követően a program-értékelés kimenetét befolyásolhatja a beteg együttműködésének foka (23. lépés), amely szintén kapcsolódik a kor, nem és szocioökonómiai státusz jellemzőihez. A beteg együttműködésének fokát ezért a megfelelő minőség-indikátorok kiválasztásakor is tekintetbe veszik, amit viszont az ellátók kezelésre vonatkozó döntései befolyásolhatnak (3. és 4. lépés). A modell kronológiai vagy túlságosan mechanikus alkalmazása ezért nem vezet optimális eredményekhez. A valós helyzetben mindig vissza kell térni a korábbi fázisokhoz, vagy ugrásokat kell végezni a különböző fázisok között, ahogy a szükség diktálja.

A MIMIQ modell inputként szolgálhat a jövő kutatásaihoz is. A P4P mint komplex beavatkozás különböző stádiumokban történő vizsgálatánál szükségszerű, hogy egy konceptuális keret rendelkezésre álljon. A magatartás elméletekkel egyetemben a MIMIQ modell ezt a célt szolgálja. A modell a jövőben aszerint fog továbbfejlődni, hogy milyen új betekintésekkel gazdagodik az egészségügy és a kapcsolódó tudományok irányából. (SZL)

Forrás:
Pieter Van Herck et al.: Pay-for-performance step-by-step: Introduction to the MIMIQ model. Health Policy, Volume 102, Issue 1, September 2011.

Megjelenés dátuma: 2011-10-14 12:38:13