HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: e-egészségügy

Svédország eHealth stratégiája (National eHealth)

Svédország eHealth stratégiájának célja a hatékony információ szolgáltatás biztosítása az egészségügyi és szociális ellátás terén.

Az integrált és felhasználóbarát informatikai támogatás révén az információ nyújtása és továbbítása biztonságosabb módon történhet, és lehetőség nyílik a koordinált tevékenységre az egészségügyi és szociális szektor egészében. A stratégia alapkövét a közösség szükségletein alapuló biztonságos, elérhető és jó minőségű egészségügyi és szociális ellátás képezi, amelynek megvalósításához az információs és kommunikációs technológia (ICT) eszközeit használják.

A 2010-ben közzétett elektronikus egészségügyi stratégia a 2005-ben készített „National Strategy for eHealth” dokumentumon alapul, amit átdolgoztak és kibővítettek, hogy igazodjon a megváltozott körülményekhez és szükségletekhez. Az eredményes eHealth szolgáltatások megvalósításához elengedhetetlen a különböző szereplők közötti konszenzus és koordináció. A National eHealth ezt a követelményt testesíti meg országos szinten az önkormányzatok, a megyei tanácsok és a régiók között. Az eHealth stratégia három fő célcsoport számára kíván kézzelfogható javulást előidézni: az egyének, az egészségügyi és szociális ellátás dolgozói és a szolgáltatások döntéshozói.

A stratégia sikeres megvalósításának koordinálására még 2005-ben létrehozták a „National High-Level Group for eHealth” nevű csoportot, amelyben a központi kormányzat, az önkormányzatok és az egészségügyi szakemberek képviselői dolgoznak együtt. A munkacsoport stratégiai kérdésekre összpontosít és a jövőre vonatkozó közös döntéshozás szervezeteként működik. 2009-ben létrejött egy új tanácsadó testület (Advisory Group for eHealth), melynek feladata az egészségügyi és szociális ellátás főbb szereplőivel folytatott párbeszéd előkészítése. Tagjai között találhatók kormányzati hivatalok, szakmai csoportok képviseletei, gyógyszeripari és ICT szövetségek, az egészségügyi hatóságok és ellátók képviseletei. Svédország a 2009-es Európai Uniós elnöksége idején is kiemelt prioritásként kezelte az eHealth támogatását, amely szemléletváltáshoz vezetett Európában az elektronikus egészségügyet érintő együttműködés terén.

Az eredeti stratégia 2006-ban történő elfogadása óta az egészségügyi és szociális ellátás előfeltételei, csakúgy mint az emberek magatartása és elvárásai megváltoztak. Ebben a technológia gyors fejlődése és az elektronikus szolgáltatások (eServices) széles körű használata is jelentős szerepet játszik. Az egyén szükségleteinek és választási szabadságának előtérbe kerülésével az országos eHealth stratégia az állampolgárok szükségleteire épül és hangsúlyt fektet az egyénre, mint az ellátás aktív résztvevőjére. Ezért olyan eHealth szolgáltatásokat kívánnak tervezni, amelyeket különböző felkészültségű emberek könnyen képesek használni.

A minőségi, elérhető és biztonságos egészségügyi és szociális ellátás előfeltételei közé tartozik még a hatékony információ megosztás, valamint a fizetők és az ellátók közötti együttműködés. A szociális szolgáltatások koordinációja országos szinten kell, hogy történjen, amely feltételezhetően előmozdítja a különböző elektronikus szolgáltatások fejlődését. A megfelelőbb információ áramlás megkönnyíti a szolgáltatások minőségének és hatékonyságának monitorozását helyi és országos szinten egyaránt. Mindemellett a National eHealth több más elektronikus témával és kezdeményezéssel hozható összefüggésbe, pl. elektronikus kormányzat (eGovernment), országos gyógyszer stratégia, nemzetközi tevékenység.

Az országos eHealth stratégia cselekvési területei:

Elektronikus szolgáltatások a hozzáférhetőség és felhatalmazás céljára – Az egyének támogatása, bevonása, motiválása, képessé tétele
• minden állampolgár képes legyen igénybe venni biztonságos elektronikus szolgáltatásokat az egészségüket vagy szociális ellátásukat érintő információk elérése céljából
• olyan szolgáltatások létrehozása, ahol az egyének maguk dokumentálhatják és megoszthatják az egészségüket érintő információkat
• a minőség és hozzáférés információi egyénre szabott és felhasználóbarát módon jelennek meg

Használható és elérhető információ – Az egészségügyi személyzet számára nyújtott döntéstámogatás
• a receptet felíró szakemberek képesek lesznek hozzáférni a beteg teljes gyógyszerszedési előzményéhez és megfelelő vényfelírási támogatásban részesülnek (ePrescription)
• megvalósul az Országos Betegösszefoglaló (Den nationella patientöversikten, NPÖ) nevű betegnyilvántartás az egészségügyi szolgáltatásokban és a szociális ellátás fontosabb részeiben*
• a vásárlók, a személyzet és az ICT szállítók közötti együttműködés erősítése
• a szakmai irányelvek és az új bizonyítékok gyorsabb terjesztése a döntéstámogatás és a módszertan fejlesztése céljából

Tudás menedzsment, innováció és tanulás – Megalapozottabb kutatás, monitorozás és döntéshozás
• az eHealth szolgáltatások alapos ismerete az oktatás és képzés természetes részévé fog válni valamennyi szakmai csoport esetében
• az egészségügyi és szociális szektor dokumentációs rendszereit úgy tervezik, hogy a fontosabb információk automatikusan és biztonságosan továbbíthatók legyenek az egészségügyi adat- és minőség nyilvántartások számára

Műszaki infrastruktúra – A biztonságos és hatékony információ megosztás alapfeltétele
• a már kiépített eHealth szolgáltatások teljes körű használata
• a betegadatokra vonatkozó törvény által megkövetelt szolgáltatások mielőbbi bevezetése (integrált betegnyilvántartás menedzsmentje, adatvédelem)
• globális standardok alkalmazása a műszaki infrastruktúra egészében
• az ICT szállítókkal való szorosabb együttműködés a fennálló eHealth szolgáltatások továbbfejlődésének gyorsítására vagy újabbak megteremtésére

Információs struktúra, terminológia és standardok – A strukturált és egységes információ alapfeltétele
• a svéd országos információs struktúra és terminológiai projektek jóváhagyása és tesztelése a személyzet és a vezetés által (Swedish National Information Structure, National Interdisciplinary Terminology)
• az információs struktúra és az interdiszciplináris terminológia országos standardizálásának kidolgozása az egészségügyi hatóságokkal és az iparral való konzultáció során
• az információs struktúra és az interdiszciplináris terminológia továbbfejlesztése a szociális szolgáltatások szükségletei alapján

Törvények és szabályozási keretek – Az integritást a biztonsággal és hatékonysággal kombináló szabályozási keretek
• az egészségügyi és szociális ellátók között és az azokon belül történő információcsere igényének alapos elemzése, alapul véve a kormány által elrendelt „Social Services Personal Data Inquiry” nevű vizsgálat javaslatait
• a megnövekedett betegmobilitás és a nemzetközi eHealth szolgáltatások megkövetelik a nemzeti szabályozási keretek alaposabb elemzését, hogy lehetővé váljon a határokon átívelő ellátás folyamatossága

A 2006-ban elfogadott „National Strategy for eHealth” megteremtette az alapelveket a stratégia különböző kezdeményezéseinek finanszírozására és megvalósítására, és ezek érvényben maradnak a jövőben is. A decentralizált svéd egészségügyi és szociális szektorban a helyhatóságok felelősségi körébe tartozik az általuk végzett tevékenységek kidolgozása és finanszírozása, bár központi pénzalapokban is részesülnek. A központi kormány pénzügyi ösztönzőkkel képes támogatni és előmozdítani fontos tevékenységeket az egészségügyi hatóságok körében. Példa erre a kormány és a helyhatóságok között évenként létrejövő megállapodás (Dagmar Agreement), amely felgyorsította az eHealth szolgáltatások megvalósítását.

Az országos eHealth stratégia szükségesnek tartja a technológiák és szolgáltatások monitorozását és értékelését. 2010 és 2011 folyamán a „High-Level Group for National eHealth” munkacsoport egy projekt elindítását tervezi az eHealth stratégia menedzselésének áttekintésére és olyan modellek kidolgozására, amelyek a megvalósítás monitorozását és hatásainak értékelését veszik célba.

Forrás:
National eHealth – the strategy for accessible and secure information in health and social care. Ministry of Health and Social Affairs, http://www.sweden.gov.se/download/8d4e6161.pdf?major=1&minor=167985&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment (letöltés dátuma: 2011.10.18.)

* Az NPÖ 2008-ban indult az Örebro Megyei Tanácsban és 2011-re valósul meg az egész országra kiterjedően. Egy betegösszefoglaló úgy határozható meg, mint egy minimális adatmennyiség, amely lényeges információval szolgál egy egészségügyi szakember számára váratlan helyzetekben, de tervezet ellátás esetén is. A személyzet csak a beteg jóváhagyásával a férhet hozzá az adatokhoz.

Megjelenés dátuma: 2011-10-20 14:59:22