HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Minőségügy

Minőségbiztosítás az angol egészségügyben

Az elmúlt évek folyamán a minőség kérdése fontos szerepet játszott az angliai egészségügyben. A jelen összefoglaló a minőségügy intézményrendszerét és irányelveit mutatja be.

Care Quality Commission
Angliában az ellátás minőségét felügyelő bizottság, a Care Quality Commission (CQC) 2009-ben jött létre három bizottság (egészségügyi, szociális és mentális egészségügyi bizottságok - Healthcare Commission, Commission for Social Care Inspection, Mental Health Act Commission) egyesítésével. A CQC az ellátók teljesítményét minőségi indikátorok alapján értékeli, amelyeket országosan határoztak meg az Egészségügyi Minisztérium részvételével és amelyek alapvető standardokon nyugszanak (Vital Signs).

A CQC felelős az egészségügyi és a szociális ellátás szabályozásáért, függetlenül attól, hogy ki nyújtja, legyen az NHS, helyhatóság, magánszektor vagy önkéntes szektor. A CQC az egészségügyi szektor szabályozását nyilvántartásokon, engedélyek kibocsátásán, évenkénti ellenőrzésen, panaszok kivizsgálásán és a szabályok betartatásán keresztül végzi. Ha egy ellátó nem felel meg bizonyos minőségi követelményeknek, a CQC-nek jogában áll pénzbüntetést kiróni, működést felfüggeszteni, nyilvántartásból törölni vagy vádemelést indítványozni.

A CQC folytatja a korábbi Healthcare Commission egészségügyi szolgáltatások minőségének és biztonságának felmérésére irányuló tevékenységét. Rendszeresen vizsgál specifikus szolgáltatásokat, betegutakat vagy olyan kérdéseket, ahol problémák jelentkeznek a minőség terén. Bár a 2010-ben hatalomra került konzervatív kormány megszüntette az angliai NHS trösztök éves teljesítményének értékelését (Annual Health Check), a CQC 2010-ben közzétett egy éves jelentést az egészségügyi és a szociális szolgáltatások minőségéről (The state of health care and adult social care in England). A 2005 és 2009 közötti időszakban az NHS trösztök teljesítményét a szolgáltatások minősége és a pénzügyi források felhasználása vonatkozásában vizsgálták négypontos besorolás szerint (kiváló, jó, elfogadható, gyenge). Az értékelésben résztvevő trösztök típus szerint akut, specialista, alapellátási (PCT), mentési és mentális egészségügyi trösztök voltak.

A közösségi egészségügyi szolgáltatások is részét képezik a CQC periodikus ellenőrzésének. A közösségi szolgáltatásoktól is elvárják, hogy betartsák az alapvető standardokat, teljesítsék az országos prioritásokat és biztosítsák a pénzügyi menedzsment minőségét. A fogászati, szemészeti és gyógyszerészeti szolgáltatásokat kevesebb figyelemmel kísérik az Egészségügyi Minisztérium részéről, bár léteznek teljesítmény célkitűzések ezeken a területeken is.

A minőséget érintő szakpolitika
Az egészségügyi szolgáltatások minősége a kormányzati politika fontos részét képezte az elmúlt 14 évben. Az 1997-ben hatalomra kerülő Munkáspárt a minőséget központi témává emelte. Az „A First Class Service” című minisztériumi dokumentum kötelezővé tette az NHS számára, hogy koherens szemléletet alkalmazzon a klinikai minőség tekintetében. Előtérbe került a klinikai irányítás fogalma, és az NHS vezetők feleltek a szolgáltatások minőségének biztosításáért. A minőség javításának és monitorozásának célját megfogalmazták az 1999-ben elfogadott egészségügyi törvényben is. 1999-ben hozták létre a Commission for Health Improvement nevű egészségfejlesztési hivatalt, amely tanácsadást nyújtott a szolgáltatások minősége terén, teljesítmény értékelést végzett, és szükség esetén vizsgálatot folytatott specifikus kérdésekben. A hivatal 2004-től Healthcare Commission, 2009-től Care Quality Commission néven működött/működik tovább, bővített feladat- és hatáskörrel.

Lord Darzi miniszter 2008-ban közzétett „High Quality Care for All” jelentése a címében is tartalmazta a minőség szót, ezzel is hangsúlyozva a téma jelentőségét. A jelentés megfogalmazta azt a követelményt, hogy az NHS szervezeteknek publikálniuk kell minőségre vonatkozó beszámolókat – hasonlóan a pénzügyi beszámolókhoz –, és egy új testület, a National Quality Board létrehozását javasolta, amely a National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) intézetével együttműködésben minőségi standardokat határoz meg. A jelentés emellett minőségen alapuló térítéseket is javasolt, amelyek a betegek értékelésein nyugszanak, így a kórházak finanszírozása tükrözné a betegellátás minőségét.

A „High Quality Care for All” jelentés fontos eredménye a teljesítmény, a minőség és a hatékonyság mérésére szolgáló „Indicators for Quality Improvement” kidolgozása. A kb. 250 indikátorból álló lista elősegíti az egészségügyi ellátás minőségének mérését, kiemeli a javulásra szoruló területeket és nyomon követi az indikátorok által megvalósított változásokat. Az indikátorok az ellátás három dimenzióját ölelik fel: betegbiztonság, az ellátás eredményessége és a betegek tapasztalata.

Általánosságban az egészségügyi rendszer minőségét több szempontból lehet vizsgálni. Az egyes szolgáltatások szintjén a kérdés az, hogy klinikailag elfogadható ellátás történik-e, az ellátás biztonságos-e, és elfogadhatónak tartja-e a beteg. A rendszer egészét tekintve a kérdés úgy vetődik fel, hogy a hosszabb távon és több szervezet által nyújtott ellátás megfelel-e a fenti kritériumoknak. A minőségi mutatók szélesebb körű kidolgozására 2010-ben került sor a Patient Reported Outcome Measures publikálásával. A kormány szándéka ellenére azonban ez nem nyújtott átfogó képet az NHS egészének minőségéről. Az NHS eredményességét jelző legújabb, a statisztikai hivatal által közzétett mutatókba nemrégiben bekerültek minőségre vonatkozó elemek is, pl. javuló túlélési ráták a kórházakban vagy rövidebb várakozási idők. Hasonló módon a Quality and Outcomes Framework azért jött létre, hogy minőségi ellátás nyújtására ösztönözze a háziorvosokat.

Klinikai minőség
A gyakori betegségekből adódó halálozási ráták az egészségügyi rendszer minőségének kulcsfontosságú mutatói. Számos mutató létezik, amely rávilágít a rendszer klinikai hatásosságára. Ezek közül már több bevezetésre került Angliában és jó minőségű ellátáshoz vezetett (folyamat mutatók). Példaként említhető az 1998 óta fennálló „National Stroke Audit”, amely megállapodott szervezeti és klinikai standardokon alapul. A legutóbbi jelentés szerint jelentős javulás tapasztalható a stroke ellátásban az elmúlt öt évben, pl. stroke osztályokat hoztak létre. Az Audit azonban nem próbálja kapcsolatba hozni a folyamat mutatókat a kimenetelekkel.

A standardizált mortalitási rátákat – főleg kórházi környezetben – gyakran használják az ellátás minőségének és biztonságosságának mutatójaként. Az Egészségügyi Minisztérium gyakran publikál ellátó tröszt szintű adatokat bizonyos műtétek túlélési rátáiról. A CQC is alkalmaz halálozási indikátorokat és rutinszerűen vizsgálja a szélsőséges halálozási értékeket az angliai trösztöknél. Az utóbbi években pl. jelentős javulás történt a sürgősségi felvételt követő 30 napon belüli stroke halálozás terén.

A betegbiztonság a minőségbiztosítás fontos részét képezi. A 2001-ben létrehozott National Patient Safety Agency összpontosít leginkább a betegbiztonság kérdéseire az NHS-ben, emellett irányelveket nyújt és országos teljesítmény adatokat generál. Ezek az adatok többnyire az ellátó szervezetek biztonsági kihágásairól szóló jelentéseket tartalmazzák. A hibák többsége kórházi környezetben történik és csak kis hányaduk a háziorvosi ellátásban. A jelentett esetek 65 százaléka nem jár ártalommal (csak 1 százalék jár súlyos károkkal, 0,5 százalék halállal).

A rendszeres betegfelmérések az NHS és a CQC részét képezik, az Egészségügyi Minisztérium pedig 2007 óta évenként végez felmérést a betegeknek a GP szolgáltatásokról alkotott véleményéről. 1997 és 2007 között az emberek elégedettsége az NHS teljesítményével 34-ről 51 százalékra emelkedett. A betegek elégedettek a GP szolgáltatásokkal is, bár jelentős eltérések mutatkoznak az országban, és az eltérő eredményekben olyan tényezők is közrejátszanak, mint a kor, az etnikai hovatartozás és a társadalmi osztály.

Minőség az alapellátásban
A munkáspárti kormány a háziorvosok számának jelentős növelésére kötelezte el magát és új célkitűzéseket határozott meg az NHS számára. Ezek között található a garantált hozzáférés egy alapellátásban dolgozó szakemberhez 24 órán belül, háziorvoshoz pedig 48 órán belül. Az alapellátás minőségének monitorozását leginkább a Quality and Outcomes Framework (QOF) keretén belül végzik. A program többlettérítésben részesíti azokat a GP praxisokat, amelyek minőségi standardokat teljesítenek. A QOF indikátorokból áll, ahol pontszámok alapján extra pénzalapokban részesül a praxis. A pontszámokat elektronikusan rögzítik és az adott PCT-nek továbbítják. 2010/11-ben a QOF négy fő komponensből áll:
• Klinikai standardok: 86 indikátor 20 klinikai területtel
• Szervezeti standardok: 36 indikátor
• Betegek tapasztalata: 4 indikátor (konzultációk hossza és a betegfelmérés három egymásra épülő fokozata: 1. a praxis minden évben végez betegfelmérést, 2. fontolóra veszi az eredményeket és szükség esetén változásokat javasol, 3. megbeszéli az eredményeket egy betegcsoporttal vagy az Alapellátási Szervezet egyik vezetőjével)
• További szolgáltatások: 9 indikátor

Emellett a CQC periodikus áttekintést végez a PCT-k teljesítményéről számos mutató alapján, mint pl. alapvető standardoknak való megfelelés, országos prioritások teljesítése, pénzügyi menedzsment minősége. A PCT-k felelősséggel tartoznak a lakosságnak nyújtott valamennyi szolgáltatás minőségének biztosítására. Az alapellátásra vonatkozó főbb országos célkitűzéseket az NHS Plan minisztériumi tervezetben fektették le.

Minőség a szakellátásban
A szakellátás szolgáltatásait (másodlagos és terciális kórházi ellátás) is a CQC szabályozza, függetlenül attól, hogy állami vagy magán szektorban történik-e. Valamennyi ellátónak regisztrálni kell a CQC-nél, amely rendszeresen értékeli teljesítményüket. A CQC ellenőrzéseket végez a speciális szolgáltatások terén is, pl. 2010-ben megvizsgálta a stroke betegek ellátásának minőségét.

A minőségbiztosítás jövője
A 2010-es kormányváltástól kezdődően megszűnt az angliai NHS trösztök éves teljesítményének értékelése. A CQC szükségét látja a kórházak teljesítményének részletesebb felmérésére és a valós idejű információkhoz való hozzáférésre. A hivatal felhagyna az egészségügyi trösztök átfogó osztályozásával és egy olyan rendszer felé mozdulna, ahol az ellátás egyes területeit külön pontoznák, így részletes információkhoz jutnának. A hivatal szerint a nagyobb intézmények osztályozása félrevezető lehet, mivel elrejtheti a különböző szolgáltatások minőségében fennálló változékonyságot. Az évenkénti retrospektív pontozásra való összpontosítás helyett az ellátás minőségének folyamatos és dinamikus szemmel tartása történne. A CQC jövőben egy olyan modern rendszerre kíván áttérni, amely nem csak adatokra hagyatkozik, hanem felhasználja a helyben végzett ellenőrzés valós információit. A CQC nagyobb hatáskörrel és forrásokkal fog rendelkezni villámellenőrzések véghezvitelére, így az új rendszer alkalmasabb lesz a problémák észrevételére és azonnali orvoslására. Az új szabályozási szemléletmód megalapozására és visszajelzések nyerésére a CQC 2011 szeptemberétől konzultációkat tart a nyilvánosság, az ellátók, a szolgáltatás-vásárlók és az egészségügy egyéb szereplőinek bevonásával.

Northamptonshire NHS
A minőségbiztosítás általános, országos érvényű ismertetése után példaképpen egy konkrét ellátó tröszt minőségbiztosítási keretrendszerét mutatjuk be diagram formájában – megtekinthető a „Kapcsolódó anyagok” alatt. (SZL)

Források:

Care Quality Commission
http://www.cqc.org.uk
High quality care for all: NHS Next Stage Review final report
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_085825
The state of health care and adult social care in England
http://www.cqc.org.uk/_db/_documents/CQC_Complete_2009_18.pdf
Annual health check 2005/06 - 2008/09
http://www.cqc.org.uk/guidanceforprofessionals/nhstrusts/annualassessments/annualhealthcheck2005/06-2008/09.cfm
Quality and Outcomes Framework
http://www.dh.gov.uk/en/Healthcare/Primarycare/Primarycarecontracting/QOF/index.htm
The NHS Plan
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/@ps/documents/digitalasset/dh_118522.pdf
Health Systems in Transition, United Kingdom (England) http://www.euro.who.int/en/home/projects/observatory/publications/health-system-profiles-hits/full-list-of-hits/united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-hit-england-2011
Indicators for Quality Improvement
http://mqi.ic.nhs.uk
Quality Assurance Framework for Commissioned NHS Services – 2010-12
http://www.northamptonshire.nhs.uk/resources/uploads/files/NHSN-10-97b%20Quality%20Assurance%20Framework.pdf

Megjelenés dátuma: 2011-11-10 11:59:11