HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: EU egészségügy

A ciprusi EU-elnökség prioritásai

2012 második felében a Tanács soros elnökségét betöltő Ciprus az egészségügy területén a következő hét témával kíván kiemelten foglalkozni: egészséges öregedés, határon átnyúló egészségügyi veszélyek, szervadományozás és -transzplantáció, gyógyszerfelügyelet, klinikai kísérletek, a gyógyszerek árazására és támogatására vonatkozó szabályozások átláthatósága, orvostechnikai eszközök.

2012. július 1-től fél éven át Ciprus tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét. A szigetország 2004. május 1-én csatlakozott az EU-hoz, és első ízben tölti be ezt a pozíciót.

Ciprus „Úton egy jobb Európa felé” (Towards a better Europe) címmel fogalmazta meg célkitűzését. A ciprusi politikai döntéshozók úgy vélik, hogy az EU-nak megerősödve kell kikerülnie a jelenlegi gazdasági válságból, és helyre kell állítania a nemzetközi színtéren elfoglalt helyét. Ennek elérése érdekében a következő négy célkitűzést fogalmazták meg:

I. Hatékonyabb és fenntartható Európa: olyan politikák előmozdítása, amelyek hatékonyabb kormányzást eredményeznek, valamint a válság okozta bizonytalanság és instabilitás leküzdésére irányulnak.

II. Jobb teljesítménnyel és gazdasági növekedéssel rendelkező Európa: az európai gazdaságok újjáépítéséhez fiskális konszolidációra és a fenntartható gazdasági növekedés megteremtésére is szükség van.

III. Polgárközeli Európa, erősebb szolidaritás és szociális kohézió: nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a fiatalok foglalkoztatására, a munkanélküliségi ráták növekedésének megfékezésére.
•Az Aktív Öregedés és a Generációk közötti Szolidaritás Európai Évével (2012) kapcsolatos teendők: egészség, gyermekek egészsége, prevenció, egészséges életmód előmozdítása, gyermekszegénység leküzdése.

IV. Európa a világban, közelebb a szomszédos országokhoz: a déli szomszédságpolitika, mediterrán kapcsolatok fejlesztése, az Unió bővítési folyamatának előmozdítása.

A ciprusi elnökség egészségüggyel kapcsolatos prioritásai:

1. Egészséges öregedés az egész életcikluson keresztül

Az egészséges öregedés, azaz az emberek egészségének idősebb korukig történő megőrzése a 2008-2013 közötti időszakra kiterjedő Európai Egészség Stratégia egyik fontos célkitűzése. Az Aktív Öregedés és a Generációk közötti Szolidaritás Európai Évének keretén belül a ciprusi elnökség tekintetbe véve a jelenlegi gazdasági válságot és a lakosság elöregedésének folyamatát, szükségesnek tartja az egészségügyi szolgáltatások struktúrájának felülvizsgálatát és a költségcsökkentő célú befektetéseket az egészségügyi szektorba. Össze kívánják gyűjteni a bizonyítékokat és a legjobb gyakorlatokat arra vonatkozóan, hogy az Egészséges Öregedés szorosan összefügg az egészségfejlesztési és betegségmegelőzési programok implementációjával és folyamatos fejlesztésével. Az erre irányuló tevékenység kulcsfontosságú elemei többek között az olyan multidiszciplináris megközelítések, amelyek mind az egyént, mind a közösséget bevonják, és alkalmazásuk a teljes életszakaszra szól, a korai évektől a késői életévekig.

2. Határon átnyúló, súlyos egészségügyi veszélyek

A korábbi évek tapasztalatai rámutattak arra, hogy erőteljes kapacitásfejlesztésre és szorosabb együttműködésre van szükség ahhoz, hogy a határon átívelő egészségügyi kockázatok mindegyik típusát le tudják küzdeni. 2011 decemberében az Európai Bizottság jogszabály-javaslatot fogadott el, amelynek fő célja az európai polgárok védelme számos egészségügyi (kémiai, biológiai, környezeti) veszélytől, valamint a koordinált fellépés ilyen krízisek esetében. A ciprusi elnökség tovább kívánja fejleszteni ezt a kezdeményezést, és az együttműködésbe a szomszédos EU-n kívüli országokat is be kívánja vonni. Hangsúlyt fog fektetni a jogszabály-tervezetről való további tárgyalásokra, valamint olyan tevékenységekre, amelyek az egészségügyi biztonság és kapacitásfejlesztés előmozdítására irányulnak.

3. Szervadományozás és –transzplantáció

A ciprusi elnökség a szervadományozás és –átültetés kérdéskörét a társadalmi szolidaritás fontos részének tekinti. Mivel az átültetésre szánt emberi szervekből egész Európában hiány van, az Európai Bizottság közösségi szintű koordinációs és együttműködési mechanizmusokat kíván létrehozni. Az erre vonatkozó jogszabálytervezetet már elfogadták, és akciótervet is kidolgoztak a 2009-2015 közötti periódusra. Az akcióterv középtávú kiértékelésének befejezésére 2012 második felében kerül sor. Mindezek fényében, a ciprusi elnökség tervezi, hogy Tanácsi Következtetéseket fogad el, amelyek konkrét akciókra hívják fel a tagállamokat, a Bizottságot és más uniós intézményeket, egyrészt a lakosság tájékoztatása vonatkozásában, másrészt uniós források biztosítására ezen programok finanszírozására.

4. Gyógyszerfelügyelet

A gyógyszerfelügyelet a gyógyszerek biztonságának folyamatos monitoringját és értékelését jelenti, azok piacra dobását követően. Célja minden engedélyezett gyógyszer haszon-kockázat elemzésének folyamatos kiértékelése. A gyógyszerfelügyelet jogszabályi keretét a gyógyszerekre vonatkozó 726/2004/EK rendelet definiálja. A 2001/83/EK Irányelv szabályozza a gyógyszerek forgalomba hozatalának feltételeit. 2010 szeptemberében az Európai Parlament elfogadta a 2001/83/EK Irányelv, valamint a gyógyszerfelügyeletre vonatkozó 726/2004/EK Rendelet módosítását (2010/84/EU Irányelv, ill. 1235/2010/EK Rendelet) a betegbiztonság fejlesztése, valamint a lakosság egészségi állapotának fejlesztése céljából. Az új szabályozás 2012 júliusában lép hatályba.

5. Klinikai kísérletek

A klinikai kísérletek végzésére vonatkozó követelményeket az EU-ban 2001/20/EK Irányelv szabályozza. 2010. december 10-én a Bizottság Nyilatkozatot adott ki „Biztonságos, Innovatív és Elérhető Gyógyszerek: a gyógyszerszektor új víziója” címmel, amely a klinikai kísérletekre vonatkozó Irányelv implementációjának közeljövőben történő kiértékelését irányozta elő. A kiértékelésnek magában kell foglalnia többek között a Direktíva funkcionalitásának továbbfejlesztésére vonatkozó opciókat. 2010 februárjában nyilvános konzultációt indítottak el a 2001/20/EK Irányelv felülvizsgálatára vonatkozó vitairat alapján, és a ciprusi elnökség idején a Gyógyszerekkel és Orvostechnikai Eszközökkel foglalkozó Munkacsoport várhatóan módosító javaslatot fog kidolgozni a klinikai kísérletek szabályozására vonatkozóan.

6. Az emberi használatra szánt gyógyszerek árazására, valamint az országos egészségbiztosítási rendszerbe való belefoglalására irányuló szabályozások átláthatósága

A Bizottság 2011-es munkaprogramjában bejelentette a 89/105/EGK Direktíva felülvizsgálatát, amely azon tagállami intézkedések átláthatóságát célozza, amelyek a gyógyszerek árazásának és támogatásának ellenőrzésére irányulnak. A Direktíva csak olyan mértékig érinti az árazásra és a társadalombiztosítási rendszerekre vonatkozó tagállami politikákat, amilyen mértékben az az átláthatóság biztosításához szükséges. Az EU Vállalati és Ipari Főigazgatósága nyilvános konzultációt tartott 2011 első félévében, és hatásértékelést végzett a 89/105/EGK Direktívára vonatkozóan. 2012 márciusában a Bizottság elfogadott egy irányelv-javaslatot az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának szabályozására, valamint társadalombiztosítási támogatásba történő belefoglalására vonatkozó intézkedések átláthatóságáról, és a 89/105/EGK Direktíva eltörléséről. Az irányelv-javaslat az eljárások egyszerűsítését és a korábbi direktíva felváltását célozza. A dán elnökség kezdeményezte az irányelv-javaslat megvitatását a Gyógyszerekkel és Orvostechnikai Eszközökkel foglalkozó Munkacsoportban, amely vitát a ciprusi elnökség is folytatni fogja, és a folyamatot tovább kívánja vinni az Európai Parlament elé.

7. Orvostechnikai eszközök

Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó három irányelv az EU-polgárok egészségének védelmét és biztonságát, valamint az egységes piac megfelelő működését célozza. 2008 májusában nyilvános konzultációt kezdeményeztek a direktívákról, amelynek során megállapították, hogy az irányelvek teljes felülvizsgálatára, és az orvostechnikai eszközökre vonatkozó jelenlegi uniós szabályozások egyszerűsítésére és megerősítésére van szükség annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni az európai polgárok növekvő elvárásainak. Ezen felül, a mell-implantátumokkal és a hatalmas fém-fém csípőprotézisekkel kapcsolatos, nemrégiben történt incidensek rávilágítottak arra, hogy erőteljesebb koordinációra van szükség a tagállamok között a betegbiztonság növelése érdekében. A ciprusi elnökség új jogszabály-javaslatokat fog kezdeményezni erre vonatkozóan.

A ciprusi EU-elnökség a következő egészségügyi témájú konferenciák megszervezését tervezi:
• Az Egészségügyi Miniszterek Informális Értekezlete - 2012. július 10-11-én Nicosia, ahol elsősorban a szervdonáció és -transzplantáció, valamint a határon átnyúló egészségügyi veszélyek kérdéseit vitatják meg.
• „Határon átnyúló egészségügyi veszélyek az EU-ban és a szomszédos országokban” – 2012. július 5. Ciprus.
• „Egészséges öregedés egy életen át” – 2012. szeptember 5-6.
• „Innovatív megközelítések az Egészségügyben” – az orvosi, fogászati és ápolási igazgatók közös értekezlete – 2012. október.(AZS)


Forrás:
Priorities of the Cyprus Presidency of the Council of the European Union
1 July – 31 December 2012. http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/x8yAAZB3R8D2nxXo9+AUZw==/

Cyprus Presidency of the Council of the European Union – Health.
http://www.cy2012.eu/en/page/health

(letöltés: 2012.07.02.)

Megjelenés dátuma: 2012-07-02 14:44:56