HealthOnline cikkek

Ország: EU

Témakör: EU egészségügy

Az Európai Parlament állásfoglalása a válság kiszolgáltatott csoportok egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésére gyakorolt hatásáról

Az Európai Parlament felhívja a figyelmet arra, hogy a válság következtében számos tagállamban nőttek a társadalmi egyenlőtlenségek, és ajánlásokat fogalmaz meg a tagországok és a Bizottság számára, melyek elsősorban a kiszolgáltatott csoportok védelmére, alapvető egészségügyi és gondozási ellátásának biztosítására irányulnak.

Az Európai Parlament 2013. július 4-én állásfoglalást adott ki a válság kiszolgáltatott csoportok egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésére gyakorolt hatásáról. Az állásfoglalás alapjául Jean Lambert EP-képviselő (Zöld Párt, Egyesült Királyság) indítványa szolgált (ún. Lambert-jelentés).

A Lambert-jelentés szerint számos tagállamban megfigyelhető az egyenlőtlenség a társadalom egyes rétegei között. 2011-ben a szegénység kockázatának kitett és/vagy a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett személyek az EU lakosságának mintegy negyedét alkották (24,2 százalék, abszolút számokban mintegy 120 millió fő). Az alacsony jövedelműek egészségi állapota saját észlelésük szerint rosszabbodott, és egyre nőnek az egészségi állapot terén megmutatkozó különbségek az uniós népesség legmagasabb jövedelmű negyedéhez képest.

A gazdasági válság, valamint a kilábalás érdekében bevezetett szigorú megszorító intézkedések a kiszolgáltatott csoportokat halmozottan sújtják, ugyanis a kereseteik csökkenése az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést is megnehezíti. Az ún. "krónikusan szegények" csoportjába sorolhatók a tartós munkanélküliek, az alacsony jövedelműek, az egyedülálló anyák és gyermekeik, a fogyatékkal élők, valamint az idősek. Az Európai Parlament utal arra, hogy megjelent egy új kiszolgáltatott csoport is, akik korábban viszonylag jómódúak voltak, de személyes adósságuk következtében kerültek a szükséget szenvedők körébe. Amennyiben ezeknek a kiszolgáltatott csoportoknak az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése rosszabbodik, ez az egészségi állapotukat is negatívan befolyásolja, így hosszú távon még inkább növeli az egészségügyi kiadásokat. Számos tagállamban a szociális szolgáltatások kiadásait drasztikusan megnyirbálták, növelték az egészségügyi ellátás, valamint a gyógyszerek önrészfizetésének mértékét. Ezzel párhuzamosan csökkentették a nyugdíj, ill. a szociális juttatások mértékét, a munkanélküliség pedig jelentősen növekedett - áll az Európai Parlament állásfoglalásában.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a gondozási szolgáltatásokat, melyeket általában a kiszolgáltatott csoportok (idősek, fogyatékkal élők stb.) vesznek igénybe, gyakran informális dolgozók végzik (sok esetben szintén idősek, vagy migránsok), akik nem részesülnek hivatalos javadalmazásban, így maguk is kiszolgáltatott csoportnak tekinthetők. Számos tagország nem rendelkezik a jövedelemtől függetlenül mindenki számára elérhető, minőségi gondozási ellátással.

Az Európai Parlament úgy véli, hogy a jelenleg végrehajtott, rövid távú költségcsökkentő intézkedések (mint pl. az előre fizetendő díj az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésért, a magasabb önrész, egyes kiszolgáltatott csoportok kirekesztése az egészségügyi ellátásból) hosszú távú gazdasági és társadalmi következményeit nem értékelték ki kellő körültekintéssel. A megszorító intézkedések semmilyen körülmények között nem foszthatják meg a polgárokat az alapvető egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáféréstől. Ennek érdekében számos ajánlás fogalmaz meg állásfoglalásában.

A Bizottságot felhívja arra, hogy:
- követelje meg a tagállamoktól az egészségügyi és szociális területen végrehajtott megszorító intézkedésekre vonatkozó tájékoztatást, és ezek társadalmi hatásvizsgálatának elvégzését, valamint az országspecifikus ajánlásaikban fogalmazzon meg javaslatokat a megszorító intézkedések közép- és hosszú távú társadalmi és gazdasági hatásainak kezelésére;
- dolgozzon ki egy objektív és szubjektív mutatókból álló rendszert a jólét anyagi és nem anyagi összetevőire vonatkozó információk mérésére és közzétételére (szociális mutatókat is beleértve), és ezzel egészítse ki az uniós és tagállami GDP és munkanélküliségi indikátorokat;
- gyűjtsön összehasonlítható adatokat az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésre vonatkozóan;
- mozdítsa elő a kora gyermekkori egészségügyi ellátáshoz való az egyenlő hozzáférést, és biztosítson megfelelő pénzügyi támogatást ezekhez a szolgáltatásokhoz;
- a pénzügyi támogatásban részesülő országokkal kötendő megállapodásokba foglaljon bele szociális záradékokat, amelyek védik a szociális és gondozási szolgáltatásokat, ill. a szociális védelmi rendszereket;
- erősítse meg a kiszolgáltatott csoportokat megcélzó programok finanszírozását, és ösztönözze az Európai Szociális Alap, a leginkább rászoruló személyeket támogató Európai Segítségnyújtási Alap, valamint egyéb eszközök forrásainak teljes mértékű felhasználását;
- tegyen javaslatot egy, a gondozók szabadságáról szóló irányelvre.

A Tagállamokat felhívja arra, hogy:
- működjenek együtt a legsérülékenyebb csoportok (különösen a gyermekek és fiatalkorúak) egészségi állapotának fejlesztésére irányuló programok kidolgozásában;
- fogadjanak el olyan politikákat, amelyek a leghátrányosabb helyzetű egyének egészségi állapotának fejlesztésére irányulnak, és elősegítik a betegségek megelőzését az ingyenes, egyetemes és jó minőségű alapellátás biztosítása révén;
- küszöböljék ki a fogyatékkal élők előtt álló akadályokat a tömegközlekedéshez, a szolgáltatásokhoz és információhoz való hozzáférésben;
- erősítsék meg az egészségügyi ellátást, a nők egészségének fejlesztésére fókuszálva, különösen a távoli, vidéki területeken élő nők esetében, és biztosítsanak megfelelő segítséget a terhesség és a szoptatás folyamán;
- biztosítsanak ingyenes gondozói/tanácsadói szolgáltatásokat elsősorban azok számára, akik szegénységben és/vagy társadalmi kirekesztettségben élnek a gazdasági válság miatt;
- akadályozzák meg a hontalanságot, gondoskodjanak a hontalanok szükséges ellátásáról, és a nemzeti törvénykezésben ne tekintsék bűncselekménynek a hontalanságot;
- biztosítsanak megfelelő képzési programokat a gondozói szektorban, biztosítsanak támogatást azoknak, akik ezen a területen folytatnak tanulmányokat;
- támogassák az országos, regionális és helyi hatóságokat a gondozói szolgáltatások fenntartható finanszírozási rendszerének kialakításában, valamint a gondozói munkaerő képzésében az Európai Szociális Alap forrásainak segítségével.

Felszólítja a Bizottságot és a Tagállamokat arra, hogy:
- ösztönözzék a társadalmi befektetést, a munkahelyteremtést az egészségügyi, gondozási és szociális ágazatokban, melyhez elengedhetetlen ezen szektorok kereseti és képzési feltételeinek javítása.
- kövessék nyomon, hogy mely nemzeti politikák ellentétesek a 2020-as szegénységcsökkentésre irányuló célkitűzéssel;
- fordítsanak kiemelt figyelmet a legsérülékenyebb csoportokra, hárítsák el a hozzáférésben tapasztalható akadályokat, és erősítsék meg a prevenciós intézkedéseket;
- megfizethető egészségügyi ellátást biztosítsanak a sérülékeny csoportok (így pl. szegény nők, migránsok, romák) számára;
- az anya- és újszülött ellátást népegészségügyi prioritásként kezeljék (különösen koraszülés esetében);
- a szociális innovációra, valamint a gondozással kapcsolatos szolgáltatásokra irányuló politikákat és finanszírozási programokat úgy alakítsák ki. hogy azok a legnagyobb mértékben megfeleljenek a társadalmi igényeknek;
- a Parlamenttel együttműködve erősítsék meg a sérülékeny csoportok támogatására irányuló finanszírozási programokat;
- ismerjék el az informális gondozók hozzájárulását, dolgozzák ki szabadságolásukat; segítsék elő a formális és informális dolgozók közötti jobb együttműködést;
- fogalmazzák meg a gondozói szektorban a szakmai profilok egyértelmű meghatározásait, amely lehetővé teszi a jogok és kötelezettségek pontos behatárolását.(AZS)

Forrás:
Az Európai Parlament állásfoglalása - A válság hatása a kiszolgáltatott helyzetű csoportok ellátáshoz való hozzáférésére. 2013.07.04.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&;reference=P7-TA-2013-0328&language=HU&ring=A7-2013-0221

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány - A válság hatása a kiszolgáltatott helyzetű csoportok ellátáshoz való hozzáférésére. Jean Lambert, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, 2013.06.18.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&;reference=A7-2013-0221&language=HU

2013/2044(INI) - 18/06/2013 Committee report tabled for plenary, single reading.
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1277559&;t=d&l=en

(letöltés: 2013.08.01.)

Megjelenés dátuma: 2013-08-01 14:21:50