HealthOnline cikkek

Ország: Ausztria

Témakör: Egészségügyi reformok

Ausztria: az egészségügyi reform kezdeti eredményei

A 2012-ben kezdődött osztrák egészségügyi reform kezdeti eredményeinek értékeléséről szóló, 2014 októberében kiadott jelentés pozitívan számolt be a kitűzött célok teljesítéséről.

Az osztrák egészségügyi rendszer magas megbecsülésnek örvend a lakosságon belül, és nagyvonalú szociális biztonsági rendszerrel jellemezhető. Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés nemzetközi szinten példaértékű. Ugyanakkor a viszonylag magas forrásfelhasználás ellenére csak mérsékelt egészségügyi eredményeket sikerült elérni. Az állami egészségügyi kiadások Ausztriában a GDP 11 százalékát teszik ki, az egészségügyi ellátás pedig elsősorban a gyógyításra, mintsem a megelőzésre és egészségfejlesztésre fókuszál. Az egészségügyi ellátórendszer meglehetősen fragmentált, nemcsak a kompetenciák szövetségi és regionális szintek közötti megosztása vonatkozásában (a kórházi ellátás terén), hanem a fekvőbeteg és járóbeteg ellátás finanszírozó intézményei és irányítási mechanizmusai tekintetében is.
Az egészségügyi ellátás optimális struktúrájának kialakítása, valamint a jövőbeni generációk megfelelő egészségügyi ellátásának biztosítása érdekében a szövetségi kormány, a tartományok és a társadalombiztosítási intézmények megegyeztek az osztrák egészségügyi rendszer átalakításáról. A 2012-ben kezdődött reformfolyamat kulcsfontosságú célkitűzései közé tartozik az egészségügyi kiadásokra vonatkozó, pénzügyi átláthatóságon és elszámoltathatóságon alapuló célkitűzések teljesítése, az egészségügyi rendszer szerkezetének, folyamatainak, eredményeinek fejlesztése, az alapellátás kapacitásainak bővítése, valamint a minőségbiztosítás megerősítése a járóbeteg ellátásban. A reform középpontjában egy olyan célkontroll rendszer megteremtése áll, mely a kórházi orvosok és a privát praxisban dolgozó orvosok közötti hatékonyabb koordinációt irányozza elő. A jövőben az intézmények helyett a pácienseket és a lehető legjobb kezelést kívánják előtérbe helyezni. Ez az állami egészségügyi rendszer további erősítését jelenti, mely az egészségügybe történő, pótlólagos forrásbevonást igényel, ugyanakkor a költségnövekedésnek továbbra is megfizethetőnek kell lennie a következő generációk számára. 2016-ig minden évben az előre jelzett átlagos gazdasági növekedéssel párhuzamosan 3,6 százalékkal bővítik az egészségügyi rendszer forrásait. Az egészségügyi reform eredményeit rendszeresen, félévenkénti monitoring eljárás keretében felülvizsgálják.

A 2012-es reform alapelvei a következők:
- Szükséglet-orientált egészségügyi ellátás megteremtése; alacsony küszöbű hozzáférés biztosítása a páciensek számára
- Az egészségügyi ellátás minőségének továbbfejlesztése, valamint a fenntarthatóság biztosítása
- A lakosság által fizetett adók és járulékok célzott felhasználása
- Az intézményi/szervezeti és irányítási mechanizmusok továbbfejlesztése a szövetségi kormány és a tartományok szintjén a hatékonyság elve szerint: célkitűzéseket dolgoznak ki az ellátásra és a finanszírozásra vonatkozóan, és a célok teljesítését monitorozzák
- A betegellátás biztosítása megfelelő időben és megfelelő helyen, megfelelő minőségű orvosi és ápolási szolgáltatásokat nyújtva
- Az egészségügyi ellátórendszer minősége terén transzparencia és beteg-orientáció biztosítása országos szinten egységes minőségügyi rendszer megteremtésével
- A kezelési eljárások fejlesztése, különösen a szervezeti folyamatok és a kommunikáció optimalizálásával
- Multi-professzionális és integrált ellátási formák kialakításának felgyorsítása minden szinten
- Az egészségfejlesztés és a prevenció célzott kiterjesztése

Új struktúrák kialakítása a betegellátás fejlesztése céljából
- Az egészségügyi szolgáltatások kereslet-orientált újradefiniálása az aktív fekvőbeteg és járóbeteg szektorokban
- Azon szolgáltatások körének növelése, amelyek nappali klinikákon és járóbeteg intézményekben is biztosíthatók
- A fekvőbeteg intézmények munkaterhének csökkentése bizonyos szolgáltatások nappali kórházakba és járóbeteg intézményekbe történő, orvosilag és pénzügyileg indokolt áthelyezésével
- Azon járóbeteg intézmények arányának növelése, amelyek csúcsidőn kívül is nyitva vannak, a hétvégéket is beleértve, valamint az interdiszciplináris ellátási sémák arányának növelése a járóbeteg ellátásban
- A magánpraxisban dolgozó orvosok által nyújtott alapellátás szintjének növelése

Döntéshozatali struktúrák a reformtervek megvalósítására

A Szövetségi Egészségügyi Bizottság (Bundesgesundheitskommission, BGK) feladata többek között az eljárás és diagnózis alapú kórház-finanszírozási rendszer (osztrák DRG-rendszer), valamint az egészségügyi célok továbbfejlesztése. Az újonnan létrehozott Szövetségi Célkontroll Bizottság kulcsszerepet játszik a célkontroll rendszer végrehajtásában. Egy másik újonnan kialakított testület, a Tartományi Célkontroll Bizottság tartományi célkontroll egyezményt dolgoz ki, célja a közös tervezés és az egészségügyi struktúrák ellenőrzése. A Tartományok Egészségügyi Platformjai tartományi szinten ugyanazokat a feladatokat látják el, mint a Szövetségi Egészségügyi Bizottság szövetségi szinten. A szövetségi kormány, a tartományok és a társadalombiztosító intézetek fix célkitűzésekben állapodnak meg, és világos paraméterek és célértékek meghatározásával elkötelezik magukat a folyamatos monitoring mellett. A monitoring jelentéseket az Egészségügyi Minisztérium honlapján publikálják.

A reform kezdeti eredményei

Eddig két monitoring jelentést adtak ki, 2014 áprilisában és októberében. A jelentések két fő részből állnak: a pénzügyi monitoringból és az irányítási/ellenőrzési területek monitoringjából. A pénzügyi monitoring során azt vizsgálják, hogy mennyiben sikerült teljesíteni a korábban megállapított felső határokat a kiadásokra vonatkozóan. Az irányítási területek monitoringja az ellátási struktúrákra, ellátási folyamatokra, valamint az eredményorientációra terjed ki.

A 2014 októberében publikált második monitoring jelentés arról számolt be, hogy a 2012-ben szövetségi szinten meghatározott egészségügyi költségvetési plafont néhány tartomány túllépte, nagy valószínűséggel azért, mert az egészségügyi reformot még nem sikerült teljes egészében végrehajtani. A 2012-ben végrehajtott költségvetési plafonok 2014-re becslések szerint összesen 2,96 milliárd euróval csökkentették a kiadásokat.

Összesen 113 indikátort értékeltek a struktúrák, folyamatok és eredmények elemzése során. Harminc indikátor esetében már sikerült elérni a kitűzött célt, további 44 indikátor esetében pedig úgy értékelték, hogy jó úton haladnak a teljesítés felé, és várhatóan sikerül elérni a célkitűzést a megadott határidőn belül. Négy indikátor esetében nem sikerült elérni a célt a kitűzött határidőre, a fennmaradó indikátorokra vonatkozóan pedig még nem határoztak meg célokat, vagy nem áll rendelkezésre értékelési információ. Összességében véve a jelentés úgy ítélte meg, hogy a célok elérése mind szövetségi, mind tartományi szinten a tervek szerint halad. Már most is megfigyelhetőek pozitív trendek, így például a nappali klinikák teljesítménye terén. Az egészségügyi reform további fontos mérföldköve az alapellátási koncepció, amelyet az egészségügy szereplői közötti párbeszéd keretében dolgoztak ki, és a szövetségi állam, a tartományok és a társadalombiztosítás egyhangúan fogadtak el 2014. június 30-án.

Forrás:
Ostermann, H. - Habimana, K.: Initial results of the Austrian health reform are available. The Health Systems and Policy Monitor, 2015. 03. 25. http://www.hspm.org/countries/austria08012013/countrypage.aspx

Bundesministerium für Gesundheit: Health reform. http://www.bmg.gv.at/home/EN/Topics/Health_reform

Bundesministerium für Gesundheit: Zielsteuerung-Gesundheit - Monitoringberichte. 2015. 02. 24. http://bmg.gv.at/site2/Schwerpunkte/Gesundheitsreform/Zielsteuerung_Gesundheit_Monitoringberichte

Megjelenés dátuma: 2015-05-30 09:10:49